- สัญญายืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
  - คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า /เกินกว่าข้อบังคับ
  - คำร้องทั่วไป
  - คำขอทั่วไป (ลงทะเบียนกรณีพิเศษ)
  - คำร้องขอลาพักการศึกษา
  - แบบฟอร์มขอย้ายสาขาวิชา/คณะ
  - คำร้องขอลาออก
  - ใบคำร้องขอโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - หนังสือรับรองการดูงานด้านกายภาพบำบัดฯ
  - คำร้องขอลากิจ/ลาป่วย
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558